Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku

 


Dyrektor mgr Dorota Szczawińska


z-ca dyr. nauczanie zintegrowane - mgr Małgorzata Juszkiewicz


z-ca dyr. klasy IV-VI - mgr Beata Marchel


Dokumenty szkolne:

- Statut Szkoły
- Koncepcja pracy Szkoły
- Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych 
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- Programy nauczania
- Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Bilans roku 2019                                           Rachunek zysków i strat

 

rekrutacja

 

Nabór na stanowisko kierownik gospodarczy w SP Nr 2 w Ełku

 

Zapytanie ofertowe m


Dokumenty inne:

- Stan mienia

- Sprawozdanie finansowe

Podstawa utworzenia i działania

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 20.01.1960r. wydanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku. Uchwałą Nr VI/52/99 Rady Miasta Ełk z dnia 12.03.1999r. została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. Rada Miasta   Ełku w dniu 27.06.2017r uchwałą NR XXXIII.334.17 przekształciła dotychczasową sześcioletnią Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku w ośmioletnią szkołę podstawową. Na podstawie Uchwały NR XLVII.463.18 Rada Miasta Ełku w dniu 26 czerwca 2018 r. zmieniła imię szkoły z „I Dywizji Tadeusza Kościuszki” na „Danuty Siedzikówny "Inki" ”.

Dane na rok szkolny 2019/2020
 
Liczba uczniów w szkole - 920
 
Liczba oddziałów "zerowych" - 3
Liczba oddziałów I - III - 15
Liczba oddziałów IV - VIII – 24


Zatrudnionych nauczycieli* - 115
 
w tym:

dyplomowanych - 77
mianowanych - 20
kontraktowych - 16
stażystów - 2


Administracja i obsługa:

Główny księgowy: p. Beata Szeszko
Kierownik administracyjno-gospodaczy: p. Mirosław Zajkowski

Pracownicy administracji* - 7 (etat)

 Pracownicy obsługi – 26,5 (etat)

*Dane na rok szkolny 2018/2019

*Godziny pracy

Godziny pracy biblioteki

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Biblioteka

8.00 - 15.00

8.00 - 15.00

8.00 - 15.00

8.00 - 15.00

8.00 - 15.00

Godziny pracy pedagogów

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pedagog

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

Godziny pracy neurologopedy/surdologopedy

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Logopeda

8.00 - 14.30

8.00 – 14.30

13.30 -15.30

9.00 - 12.30

9.00- 12.30

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pielęgniarka

szkolna

7.55 - 15.30

7.55 - 15.30

7.55 - 15.30

7.55 - 15.30

7.55 - 15.30

Godziny pracy świetlicy szkolnej

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Świetlica szkolna

6.30 - 16.00

6.30 - 16.00

6.30 - 16.00

6.30 - 16.00

6.30 - 16.00

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.


 

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.