Zasady bezpiecznych warunków pobytu w szkole w okresie epidemii:

 • Do szkoły mogą wchodzić osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych i niemający kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Wstęp do szkoły do wyznaczonej  przestrzeni mają:
 • rodzice/opiekunowie uczniów klas I (szatnia, hol przed sala lekcyjną),
 • rodzice/opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych (szatnia),
 • rodzice/opiekunowie dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej (szatnia, korytarz przed salą 05- od 6.30 do 7.30, po 7.30 – „Strefa Rodzica” przy portierni w budynku klas I-III ).

Przyprowadzający i odbierający dziecko powinni zachować następujące zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice/opiekunowie uczniów oraz osoby postronne, których wejście zostało wcześniej uzgodnione (telefonicznie)
  w sekretariacie szkoły. Osoba upoważniona do wejścia może przebywać wyłącznie w miejscu uzgodnionym z pracownikiem szkoły: sekretariat, gabinet medyczny, izolatka, gabinet pedagoga.
 • Osoby niebędące uczniami, pracownikami, rodzicami/opiekunami uczniów, wchodząc do szkoły są zobowiązane podać portierowi: imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Poza uczniami i pracownikami wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły  oraz  zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu w szkole a także zachowania dystansu społecznego.

 • Na terenie szkoły obowiązuje zasada utrzymywania dystansu społecznego.
 • Uczniowie przebywają w szkole w zespołach klasowych, w miarę możliwości unikać będziemy częstej zmiany pomieszczeń.
 • Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
 • Na terenie szkoły obowiązuje jeden kierunek ruchu.
 • Do szkoły wchodzimy:

Klasy:

 • Ia, Ic, Id, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIIa, IIIb, IIId, IIIe- wejście do budynku klas I-III,
 • Ib, IIIc- wejście główne po stronie podstawówki,
 • Dzieci przyjęte do świetlicy- wejście do budynku klas I-III,
 • Oddziały przedszkolne 0a, 0b- wejście główne po stronie podstawówki,
 • IVa, IVb, IVc, IVd, IVe- wejście główne po stronie podstawówki,
 • Va, Vb, Vc- wejście główne po stronie podstawówki,
 • VIa, VIb, VIc, VId, VIe, VIf- wejście główne po stronie podstawówki,
 • VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf - wejście od strony patio,
 • VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe - wejście główne od strony byłego gimnazjum.
 • Ze szkoły wychodzimy:

Klasy:

 • Ia, Ic, Id, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIIa, IIIb, IIId, IIIe - wyjście od strony boiska z budynku klas I-III,
 • Ib, IIIc - wyjście boczne po stronie podstawówki,
 • Dzieci przyjęte do świetlicy- wyjście z budynku klas I-III,
 • Oddziały przedszkole 0a, 0b- wyjście boczne po stronie podstawówki,
 • IVa, IVb, IVc, IVd, IVe- wyjście boczne po stronie podstawówki,
 • Va, Vb, Vc- wyjście boczne po stronie podstawówki,
 • VIa, VIb, VIc, VId, VIe, VIf- wyjście boczne po stronie podstawówki,
 • VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf-wyjście z hali od strony budynku klas I-III,
 • VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId, VIIIe- wyjście boczne od strony byłego gimnazjum.
 • Każdemu uczniowi i pracownikowi oraz rodzicom/opiekunom i innym osobom wchodzącym do szkoły będzie mierzona temperatura przy wejściu do szkoły lub w ciągu pierwszej godziny zajęć w danym dniu termometrem bezdotykowym. Wejście do szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie pomiaru temperatury.
 • Do odwołania spotkania z rodzicami/opiekunami uczniów będą organizowane z wykorzystaniem dostępnych form kontaktów na odległość. O wybranym kanale komunikacji rodzice zostaną poinformowani  
  za pośrednictwem e-dziennika.
 • W czasie trwania zajęć lekcyjnych wszystkie drzwi do szkoły będą zamknięte.
 • Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami.
 • W miarę możliwości zajęcia odbywają się w przydzielonych klasom salach lekcyjnych.
 • Uczniowie nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Podczas zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników, materiałów i przyborów. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym,
  w plecaku lub szafce.
 • W miarę możliwości organizacja zajęć wychowania fizycznego będzie odbywała się poza budynkiem szkoły lub w pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego i ograniczeniem gier kontaktowych.
 • Na terenie biblioteki i czytelni obowiązuje zasada utrzymania dystansu co najmniej 1,5 m od innego użytkownika lub pracownika. Przyjęte od czytelników książki będą poddane dwudniowej kwarantannie. Korzystanie z zasobów czytelni szkolnej wymaga każdorazowo uzgodnienia z pracownikiem biblioteki.
 • Świetlica pracuje w godzinach 6.30-16.00. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Dzieci nie przynoszą do świetlicy niepotrzebnych przyborów
  i przedmiotów. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej będzie odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów lub inne osoby wskazane w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w „Strefie rodzica” (przy portierni).
 • Obiady w wyznaczonej stołówce szkolnej będą wydawane grupom klasowym zgodnie z harmonogramem. Nie należy wnosić na teren stołówki żadnych przedmiotów. Ubrania wierzchnie, plecaki i worki uczniowie pozostawiają w szatni lub sali lekcyjnej. Przed wejściem do stołówki uczniowie muszą  umyć ręce. Uczniowie spożywają obiad przy stoliku z rówieśnikami z danej klasy zachowując dystans w stosunku do innych uczniów ( zajmując co drugie miejsce przy stole).
 • Przyniesiony z domu posiłek należy zjeść podczas przerwy w sali lekcyjnej lub poza budynkiem szkoły.
  Nie należy dzielić się jedzeniem z innymi uczniami.
 • Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Powinni pamiętać
  o zakrywaniu ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Gabinet medycyny szkolnej funkcjonuje w godzinach: 7.30-15.05. Osoby spoza szkoły wchodzą do gabinetu medycyny szkolnej na podstawie wykazu przedłożonego w sekretariacie odpowiednio przez pielęgniarkę.
  W gabinecie jednorazowo przebywa jeden pacjent.
 • Na terenie szkoły udostępniono płyny dezynfekcyjne, mydło i ciepłą wodę.
 • Pomieszczenia szkolne są systematycznie wietrzone co najmniej raz na godzinę, między lekcjami lub
  w trakcie zajęć. Sale lekcyjne są dezynfekowane (podłoga, stoliki, krzesła) po każdej grupie klasowej.
 • Toalety są dezynfekowane po każdej przerwie. Korytarze są myte i wietrzone po każdej przerwie
  a powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki) dezynfekowane.
 • Sprzęt na placu zabaw, boisku jest dezynfekowany co najmniej raz dziennie.
 • Po zakończonych zajęciach w salach informatycznych i salach językowych po każdej grupie uczniów dezynfekowane są blaty i te elementy zestawu, z których korzystali uczniowie (klawiatura, myszka, słuchawki).

UWAGA RODZICE !!!

Rada Rodziców zdecydowała

o kontynuacji ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów

w firmie COMPENSA TU S.A.

Suma ubezpieczenia:   20 000 zł

Składka:  40 zł

 
 
 
 

List Pani Minister Edukacji Narodowej  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie w odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży. Projekt.

 

Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - inwestycja w kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

 

 

 

 

- Wykaz podręczników - oddziały przedszkolne

- Wykaz podręczników - klasy I-III

- Wykaz podręczników - klasy IV-VIII

- Godziny pracy

- Kalendarz szkolny

- Wywiadówki

- Klub rodzica

 

Zapisz dziecko na obiady - pobierz kartę zgłoszenia!

 

                                              

  OBIADY   -  LUTY 2020 r.

Uczniowie    -    80,00 zł.

Nauczyciele  -    110,0 zł.

 Koszt jednego obiadu       -    4,00 zł.

          

                                                                                                                                                                                

Opłaty za obiady należy uiszczać

na konto: PKO BP 60 1020 4724 0000 3102 0076 0207

 

w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa.

                                                    

 Proszę o terminowe dokonywanie wpłat!


Zgoda na dokonanie zwrotu opłaty za miesiąc

 

 

 

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

 47 9334 0001 0000 0056 1628 0001

NIP 848-14-07-066

Od 21 listopada 2011 r nastąpi zamiana planu lekcji. W związku z prośbą wielu rodziców i uczniów odnośnie przerw obiadowych nastapi

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. Danuty Siedzikówny „Inki”

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

L.P.

NAZWA WYDARZENIA SZKOLNEGO

TERMINY

1.      

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2.      

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018r.

3.      

Ferie zimowe

21 stycznia- 3 lutego 2019 r.

4.      

Wiosenna przerwa świąteczna

18 marca-23 marca 2019r.

5.      

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2019r.

6.      

Ferie letnie

20 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

KALENDARZ DYDAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

L.P.

NAZWA

I półrocze

II półrocze

1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018r.

--------------

2.       

Czas trwania I i II półrocza

3 września 2018r.-

18 stycznia 2019r.

4 lutego – 21 czerwca 2019r.

3.       

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
 w klasach IV-VIII i III gimnazjum

10 grudnia 2018r.

13 maja 2019r.

4.       

Zawiadomienie uczniów  i  rodziców  o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.

11-12  grudnia 2018r.

14-15 maja 2019r.

5.       

Terminy składania podań o egzaminy:

a)       

sprawdzające

----------

do 24 czerwca 2019r.

b)       

klasyfikacyjne

----------

do 14 czerwca 2019r.

c)       

poprawkowe

----------

do 14 czerwca 2019r.

6.       

Terminy egzaminów

1.       

sprawdzających

----------

do 28 czerwca 2019r.

2.       

klasyfikacyjnych

----------

do 17 czerwca 2019r.

3.       

poprawkowych

 

26-28 sierpnia 2019r.

7.       

Klasyfikacja i promowanie uczniów

a)

wystawienie ocen śródrocznych i rocznych

11 stycznia 2019r.

13 czerwca 2019r.

b)

posiedzenie komisji klasyfikacyjnych

14 stycznia 2019r.

14 czerwca 2019r.

c)

zatwierdzenie wyników klasyfikacji

15 stycznia 2018r.

17 czerwca 2019r.

8.       

Spotkania z rodzicami

a)

ogólne

25-26 września 2018r.

17-18 grudnia 2018r.

16-17 stycznia 2019r.

14-15  maja 2019r.

b)

indywidualne

15-16 października 2018r.

19-20 listopada 2018r.

11-12 marca 2019r.

15-16 kwietnia 2019r.

9.       

Posiedzenia Rad Pedagogicznych

a)

szkoleniowe

Według harmonogramu.

b)

podsumowanie pracy szkoły

15  stycznia 2019r.

25 czerwca 2019r.

c)

organizacja roku szkolnego

30 sierpnia  2018r.

30 sierpnia 2019r.

10.   

Zakończenie zajęć dydaktycznych

a)

Klasy I-VIII i III Gimnazjum

------

19 czerwca 2019r.

b)

Oddziały przedszkolne

------

19 czerwca 2019r.

           

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

L.P.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Uwagi

1.       

2 listopada 2018r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Dyżur nauczycieli.

2.       

10 kwietnia 2019r.

Egzamin gimnazjalny–część humanistyczna.

3.       

11 kwietnia 2019r.

Egzamin po klasie  gimnazjalny- część matematyczno-przyrodnicza.

4.       

12 kwietnia 2019r.

Egzamin  gimnazjalny –język obcy nowożytny.

5.       

15 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty- język polski.

6.       

16 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka.

7.       

17 kwietnia 2019r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny.

8.       

2 maja 2019r.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

Dyżur nauczycieli.

zmiana ich długości.

Pierwsza przerwa obiadowa będzie trwała 15 minut, tzn. od 11.30 do 11.45, druga natomiast 20 minut, tzn. od 12.30 do 12.50.

Mamy nadzieję, iż poprawi to komfort spożywania naszych obiadów.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.