Nasza szkoła, tradycyjnie nazywana od początku jej istnienia "dwójką", została powołana do życia w 1946 r. Jan Piotrowski został jej pierwszym kierownikiem. Szkoła rozpoczęła zajęcia w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Piłsudskiego. W roku szkolnym 1946/47 mieściło się tam 12 oddziałów (klas), w których uczyło się 477 uczniów. "Ciało pedagogiczne" tworzyło 12 nauczycieli. Trudne to były czasy, ponieważ brakowało książek i ławek. W styczniu 1949 r. szkołę naszą przeniesiono do budynku przy ul. Szkolnej 5, a po dwóch latach do lokalu zastępczego przy Placu 1-go Maja 11. Dopiero w roku 1954 "dwójka" przeżyła ostatnią przeprowadzkę, tzn. do budynku, gdzie obecnie się znajduje (tj, przy ul. Małeckich 1). Dzięki ofiarności rodziców przy odbudowie zniszczonego gmachu, liczba sal lekcyjnych zwiększyła się z 6 do 12. 12 października 1963r. nadano szkole imię - "I Dywizji T. Kościuszki" i odsłonięto tablicę z tą nazwą. Natomiast 25 kwietnia 1964 r. "dwójka" otrzymała swój sztandar.

Rok szkolny 1971/72 był jubileuszem 25-lecia istnienia szkoły, który bardzo uroczyście obchodzono. W tym też roku dyrektor Piotrowski przeszedł na zasłużoną emeryturę, a jego miejsce zajął na tym stanowisku pan Jan Hawrus - długoletni nauczyciel "dwójki".

W tych latach dużym problemem był brak izb lekcyjnych dla uczniów, których liczba coraz bardziej rosła. Dlatego też na początku lat 80-ych wynajęto pomieszczenia po byłym internacie LO przy ul. 1 Maja 9. Nie nadawały się one jednak do pracy szkolnej (uczyły się tam klasy młodsze). W 1984 r. rozpoczęto budowę (na sporej części boiska szkolnego) nowego pawilonu z przeznaczeniem dla młodszych klas. Pomimo dużych trudności przy budowie, obiekt ten oddano do użytku w 1989 roku. Było to możliwe m.in. dzięki pomocy wielu ełckich firm i osób prywatnych przychylnych naszej szkole.

W roku szkolnym 1991/92, po 20 latach przykładnego kierowania placówką odszedł na emeryturę pan Jan Hawrus. To właśnie dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu w pracy na stanowisku dyrektora naszej szkoły "dwójka" uzyskała opinię szkoły elitarnej.

Nowym dyrektorem został pan Janusz Dąbrowski. Ugruntowana kadra nauczycielska i wielkie ambicje naukowe wszczepione ich wychowankom nadal przynosiły liczne sukcesy, czego szczególnym przykładem były lata: 1991/92, kiedy to uczniowie naszej szkoły zdobyli 35 tytułów laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, a w roku szkolnym 1992/93 - 24 takie tytuły. Podstawą tych sukcesów była niewątpliwie dbałość o wysoki poziom nauczania klas najmłodszych.

Od 1 stycznia 1994 r. wszystkie ełckie szkoły podstawowe stały się placówkami oświatowymi samorządu lokalnego, to znaczy, że finansowanie ich działalności przejął budżet naszego miasta. Kuratorium Oświaty w Suwałkach sprawuje nadzór pedagogiczny.

Mimo dużych trudności finansowych, nasza szkoła prowadziła (i nadal to robi) wiele zajęć pozalekcyjnych, które służą nie tylko uczniom "dwójki". Bardzo duże osiągnięcia mają sekcje sportowe, zwłaszcza lekkoatletyczna, a także przedmiotowe. Chlubą naszej placówki jest niewątpliwie nowoczesna pracownia komputerowa, która jako pierwsza wśród ełckich szkół powstała właśnie u nas. Jest to dużą zasługą dyrektora Dąbrowskiego, który w sobie tylko znany sposób potrafił znaleźć pieniądze na komputery i wyposażenie pracowni m.in. w meble i sprzęt pomocniczy. Była to też oczywiście zasługa wielu ełckich firm i ich dyrektorów oraz rodziców dzieci uczących się w naszej szkole.

Z końcem roku szkolnego 1996/97 pan Janusz Dąbrowski złożył rezygnację z kierowania szkołą. W czasie wakacji wybrano nowego dyrektora "dwójki", którym został pan Jerzy Romanowski. Oprócz swych zajęć dyrektorskich zdążył zarazić wielu naszych uczniów grą w szachy.

Od roku szkolnego 2002/2003 funkcję dyrektora szkoły przejęła pani Maria Nowacka, wieloletnia polonistka naszej placówki.

Od roku szkolnego 2007/2008 na stanowisko dyrektora "Dwójki" została powołana przez prezydenta miasta Ełk p. Małgorzata Kopiczko wieloletnia dyrektor szkoły podstawowej w Chełchach.

Na rok szkolny 2012/2013 rozpisano konkurs na dyrektora placówki. Ponownie zmagania konkursowe wygrała  Pani Dyrektor Małgorzata Kopiczko.

25 października 2015 roku w wyborach do Sejmu i Senatu RP Pani Dyrektor odniosła sukces w wyniku którego otrzymała mandat Senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Zaprzysiężenie nowo wybranych Posłów i Senatorów odbyło się 10 listopada 2015 roku.

W związku z powyższym Pan Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz udzielił Pani Senator urlopu na czas pełnienia tej zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej funkcji.
Ponadto mianował obecną zastępcę Panią Dorotę Szczawińską na stanowisko dyrektora szkoły. Zastępcą od 1 grudnia 2015 roku została Pani Beata Marchel, wieloletni nauczyciel naszej placówki.
Rada Miasta   Ełku w dniu 27.06.2017r uchwałą NR XXXIII.334.17 przekształciła dotychczasową sześcioletnią Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku w ośmioletnią szkołę podstawową. Na podstawie Uchwały NR XLVII.463.18 Rada Miasta Ełku w dniu 26 czerwca 2018 r. zmieniła imię szkoły z „I Dywizji Tadeusza Kościuszki” na "Danuty Siedzikówny "Inki".Podsumowując lata istnienia naszej szkoły można śmiało powiedzieć, że jej największym osiągnięciem w prawie 70-letniej historii był (i jest) wysoki poziom nauczania. Na pewno zostało to osiągnięte dzięki dużemu wysiłkowi kadry kierowniczej i pedagogicznej, a także ogromnej pracy uczniów. To przede wszystkim oni przynoszą chwałę naszej "dwójce" poprzez osobisty, wysoki stopień wiedzy, która pozwala na "otwieranie drzwi" wszystkich szkół ponadpodstawowych, a później studiów.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.