Prowadzimy nabór na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych

Nabór możliwy jest w formie tradycyjnej (opisanej poniżej), lub elektronicznie, pod adresem:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

 

Terminy składania:


- Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku 17.02.2020 r. – 21.02.2020 r.

- Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w: 

   • I etapie postępowania rekrutacyjnego 24.02.2020 r. – 06.03.2020 r.
       - Druk wniosku
       - Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania
       - Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata
       - Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
       - Załącznik nr 4 do wniosku – Klauzula informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych
       - Inne załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych we wniosku, np.: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
       - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego – 19.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

   • II etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) 24.03.2020 r. – 31.03.2020 r.

   Dokumenty dotyczące osób, które nie składały wniosku wraz z załącznikami w I etapie postępowania rekrutacyjnego:
       - Druk wniosku
       - Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania
       - Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata
       - Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
       - Załącznik nr 4 do wniosku – Klauzula informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych
       - Inne załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych we wniosku, np.: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
       - Załącznik nr 1 do uchwały - Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
       - Załącznik nr 2 do uchwały - Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez rodzeństwo kandydata
       - Załącznik nr 3 do uchwały - Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym
       - Załącznik nr 4 do uchwały - Oświadczenie rodzica kandydata o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do oddziału przedszkolnego
       - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego – 07.04.2020 r. 08.04.2020 r.

   Dokumenty dotyczące osób, które złożyły wniosek wraz z załącznikami w I etapie postępowania rekrutacyjnego:
       - Załącznik nr 1 do uchwały - Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
       - Załącznik nr 2 do uchwały - Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez rodzeństwo kandydata
       - Załącznik nr 3 do uchwały - Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym
       - Załącznik nr 4 do uchwały - Oświadczenie rodzica kandydata o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do oddziału przedszkolnego
       - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego – 07.04.2020 r. 08.04.2020 r.

 

Składając dokumenty warto zapoznać się z podstawami prawnymi naboru do oddziałów przedszkolnych określonymi w prawie lokalnym:

 

- Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021
- Zarządzenie Nr 414.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Ełk
- Uchwała Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk
- Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
- Zarządzenie Nr 413.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określania terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021.

Copyright © 2016 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. Wszelkie prawa zastrzeżone.